Wydział Prewencji - KPP Strzelce Krajeńskie

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 30.09.2013

Naczelnik wydziału - podkom. Maciej Jerzyński
tel. 95 763 08 21
adres poczty elektronicznej: nacz.prew.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Prewencji należy:

 1. zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przy uwzględnieniu będących do dyspozycji sił i środków;
 2. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie służby patrolowej, czynności patrolowo-interwencyjnych i konwojowo-ochronnych na obszarze powiatu;
 3. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego na obszarach wodnych;
 4. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w Komendzie;
 5. koordynowanie organizowanych na terenie powiatu akcji policyjnych, a także działania pościgowo-blokadowe;
 6. sprawowanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi, osadzonymi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych;
 7. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych i protestów społecznych;
 8. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
 9. opracowanie i aktualizacja dokumentacji alarmowej jednostki;
 10. wypracowanie koncepcji, opracowywanie planów dotyczących przygotowania oraz wykorzystania sił i środków Policji w warunkach zbiorowego naruszania porządku publicznego oraz zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;
 11. organizowanie i koordynowanie działań przeprowadzanych z użyciem sił i środków Komendy oraz jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 12. realizowanie zadań z zakresu przygotowań Komendy do działań w warunkach sytuacji kryzysowych;
 13. sprawowanie nadzoru i organizacja funkcjonowania nieetatowego pododdziału Policji;
 14. zapewnienie i doskonalenie systemu mobilności Komendy i jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 15. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;
 16. wykonywanie niektórych czynności w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz postępowaniach wobec nieletnich sprawców czynów karalnych;
 17. analizowanie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w podległym terenie;
 18. prowadzenie bieżącego rozpoznania miejsc i środowisk gromadzenia się elementu przestępczego;
 19. inspirowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych;
 20. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania (zgłaszania) Policji o faktach i zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i porządkowi publicznemu oraz warunków natychmiastowej reakcji Policji na te sygnały;
 21. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu;
 22. prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży ukierunkowanych na przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się;
 23. ujawnianie i zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży;
 24. inicjowanie działań mających zapobiegać popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zmierzających do eliminowania zjawisk kryminogennych, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu;
 25. organizacja współpracy z innymi służbami Policji;
 26. nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez podległą komórkę organizacyjną z obowiązującymi przepisami prawa;
 27. wprowadzanie danych do systemów informatycznych i statystycznych oraz wprowadzanie danych do systemów SEWIK, KSIP i SESPOL;
 28. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o broni i amunicji;
 29. inicjowanie i wykonywanie czynności związanych z procedurą deportacyjną cudzoziemców;
 30. inicjowanie, określanie kierunków szkolenia i udział w procesie dydaktycznym policjantów służb prewencyjnych;
 31. organizowanie współpracy i współdziałanie z właściwymi instytucjami szczebla powiatowego w zakresie realizacji zadań sztabowych;
 32. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, komendą wojewódzką Policji oraz jednostką Policji nadzorowaną przez Komendanta.