Wydział Ruchu Drogowego - KPP Strzelce Krajeńskie

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 30.09.2013

Naczelnik wydziału - asp. szt. Robert Bryk
tel. 95 763 08 31
adres poczty elektronicznej: nacz.rd.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym;
 2. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
 3. realizowanie zadań związanych z obsługą zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów na miejscu zdarzeń drogowych;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej w związku z ujawnionymi naruszeniami w zakresie przewozów drogowych;
 5. kontrola przewozów drogowych, w tym czasu pracy kierowców oraz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych;
 6. pilotowanie pojazdów nienormatywnych oraz wykonywanie eskort policyjnych osób podlegających szczególnej ochronie;
 7. wydawanie opinii w sprawie zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez i uroczystości związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 9. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
 10. edukacja mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
 11. występowania w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdów;
 12. kontrola oznakowania dróg na terenie działania Komendy i współpraca w tym zakresie z organami zarządzającymi ruchem na drogach;
 13. realizacja zadań wynikających z rządowego programu GAMBIT;
 14. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;
 15. współdziałanie z innymi służbami Policji oraz ukierunkowanie działań Policji ruchu drogowego w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń innych niż drogowe;
 16. wprowadzanie danych do systemów informatycznych i statystycznych SEWIK, KSIP i SESPOL;
 17. inicjowanie szkoleń z wykorzystaniem zewnętrznych wykładowców oraz określanie kierunków szkolenia policjantów ruchu drogowego w zależności od zgłoszonych potrzeb i zaistniałych zmian w obowiązujących przepisach prawa;
 18. inicjowanie współpracy i współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu.