Zespół do spraw Kadr i Szkolenia - KPP Strzelce Krajeńskie

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

Data publikacji 30.09.2013

Do zadań Zespołu do spraw Kadr i Szkolenia należy:

 1. realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta oraz opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 2. sporządzanie projektów decyzji Komendanta, a także innych rozstrzygnięć w sprawach osobowych;
 3. promowanie zawodu policjanta wśród potencjalnych kandydatów do służby w Policji;
 4. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników;
 5. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników cywilnych Policji, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant;
 6. prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zestawień sprawozdawczych i analiz, dotyczących problematyki skarg oraz wniosków, a także czynności wyjaśniających, postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających;
 7. prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych oraz skarg, wniosków i petycji kierowanych do Komendanta;
 8. sporządzanie i prowadzenie etatu i etatu wojennego Komendy oraz jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 9. realizowanie spraw związanych z kierowaniem policjantów i pracowników Policji na określone rodzaje i formy szkoleń prowadzone przez jednostki szkoleniowe;
 10. organizowanie i koordynowanie działań dotyczących lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników, a w szczególności:
  1. rozpoznawanie potrzeb w zakresie kursów i szkoleń prowadzonych przez jednostki szkoleniowe,
  2. sporządzanie rocznego planu szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w Komendzie,
  3. organizowanie i prowadzenie corocznego cyklu szkolenia strzeleckiego dla policjantów z komórek organizacyjnych Komendy,
  4. organizowanie i prowadzenie szkolenia fizycznego policjantów oraz corocznego cyklu sprawdzianów sprawności fizycznej policjantów,
  5. przygotowywanie sprawozdań z zorganizowanych i przeprowadzonych szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 11. tworzenie rezerw osobowych w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno – obronnych;
 12. opracowywanie regulaminu Komendy i opiniowanie projektów regulaminu jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta oraz porozumień z samorządami związanych z organizacją Policji;
 13. wykonywanie zadań i przedsięwzięć w zakresie spraw socjalnych;
 14. przygotowywanie projektów podziału limitów etatów Policji i etatów pracowników Policji dla poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 15. realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 16. prowadzenie spraw związanych z postępowaniami powypadkowymi policjantów i pracowników Policji;
 17. ocena ryzyka zawodowego policjantów i pracowników Policji;
 18. wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 19. realizacja zadań związanych z medycyną pracy;
 20. realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komendzie oraz koordynowanie ich realizacji w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta.