Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych - KPP Strzelce Krajeńskie

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych

Data publikacji 30.09.2013

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej Komendy, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;
  2. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych;
  3. powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;
  4. przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu;
  5. przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych;
  6. zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdującym się w kancelarii;
  7. gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów;
  8. odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
  9. zwracanie wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów;
  10. realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników Policji z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją;
  11. rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych;sporządzanie w razie potrzeby, wykazów dokumentów pobranych z kancelarii przez pracowników lub funkcjonariuszy komórek organizacyjnych, w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;
  12. przygotowywanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji;
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata), kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 6. uczestnictwo w pracach legislacyjnych w zakresie opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących zadań zespołu;
 7. zapewnienie wykonywania zadań dotyczących ochrony danych osobowych w Komendzie i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 8. sprawowanie funkcji organu kontrolnego Komendanta w stosunku do komórek organizacyjnych Komendy i jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zapewnienia ochrony danych osobowych oraz postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 10. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 11. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 12. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. imię ojca,
  4. datę i miejsce urodzenia,
  5. adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
  6. określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;
 13. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 w/w ustawy, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 12;
 14. koordynacja przedsięwzięć związanych z:
  1. udostępnianiem materiałów zawierających informacje niejawne,
  2. zwalnianiem z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych;
 15. przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych powstałej w toku działania komórek organizacyjnych Komendy;
 16. gromadzenie i zabezpieczanie zarchiwizowanej dokumentacji;
 17. wykonywanie zadań w ramach nadzoru Komendanta nad kwalifikacją i klasyfikacją akt;
 18. prowadzenie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego;
 19. brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
 20. udostępnianie akt archiwalnych oraz informacji sporządzonych na ich podstawie, wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyciągów z akt;
 21. przechowywanie i udostępnianie uprawnionym osobom informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym policjantów, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną i podlegających ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone";
 22. organizowanie pracy kancelaryjno-biurowej i obiegu dokumentów jawnych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta oraz wykonywanie zadań w ramach nadzoru Komendanta nad przestrzeganiem zasad pracy kancelaryjnej;
 23. obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta i jego zastępcy oraz komórek organizacyjnych wymienionych w § 6 pkt 2 lit. d-h – prowadzenie wymaganych rejestrów, dzienników, ewidencji;
 24. prowadzenie ewidencji, gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie jawnych aktów prawnych wydawanych przez Komendanta, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz innych aktów prawnych, które wpływają do Komendy;
 25. prowadzenie składnicy akt w Komendzie i nadzór nad działalnością archiwalną w jednostce Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 26. zaopatrywanie w pieczęcie i stemple używane w Komendzie i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta oraz ich ewidencjonowanie;
 27. prowadzenie ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników Policji Komendy i jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 28. wydawanie oraz ewidencjonowanie poleceń wyjazdu służbowego;
 29. koordynacja czynności związanych z przekazywaniem agend podległych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostki organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta;
 30. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek poczty resortowej i zwykłej;
 31. prowadzenie spraw o charakterze ogólno-organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy;
 32. zapewnienie obsługi organizacyjnej uroczystości okolicznościowych z udziałem kierownictwa Komendy;
 33. prowadzenie harmonogramu spotkań, uroczystości i przedsięwzięć z udziałem kierownictwa Komendy;
 34. prowadzenie korespondencji okolicznościowej kierownictwa Komendy;
 35. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie kierowania kierujących pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne.