Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura niebieskie karty.

PRZEMOC W RODZINIE

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?:

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”:

POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE:

1) Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

2) Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

3) Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

4) Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

5) Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

6) Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

7) Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

8) Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

9) Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarkahttp://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0